Υπηρεσίες

 • Πρωινό
 • Μεσημεριανό γεύμα
 • Ιατρική και Οδοντιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχοκινητική αγωγή
 • Κουκλοθέατρο
 • Μουσική προπαιδεία
 • Ερεθισματα Αγγλικής γλώσσας
 • Αισθητηριακή αγωγή

 

Επικοινωνία

 • Αικατερίνη Βαρακλή - Μπαμπαϊτη

  Αεροδρομίου 34 - Ωραιόκαστρο

  Τηλ. : 2310 689940

  Οικ. : 2310 699117

   

  Email : info@tomikrokarabi.gr