Υπηρεσίες

  • Πρωινό
  • Μεσημεριανό γεύμα
  • Ιατρική και Οδοδντιατρική παρακολούθηση
  • Ψυχοκινητική αγωγή
  • Κουκλοθέατρο
  • Μουσική προπαιδεία
  • Ερεθίσματα Αγγλικής γλώσσας
  • Αισθητική αγωγή

 

Επικοινωνία

 • Αικατερίνη Βαρακλή - Μπαμπαϊτη

  Αεροδρομίου 34 - Ωραιόκαστρο

  Τηλ. : 2310 689940

  Οικ. : 2310 699117

   

  Email : info@tomikrokarabi.gr